Taisyklės ir grąžinimas

BARBARA BOUTIQ PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1  Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir "Barbara Boutiq" internetinės parduotuvės (toliau – parduotuvė), priklausančios Ugnei Telksnienei, veikiančiai pagal individualios veiklos pažymą Nr.  644222 (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2  Pirkti prekes interneto parduotuvėje  turi teisę išimtinai tik:

1.2.1        veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2        nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3        juridiniai asmenys;

1.3  Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.2 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes parduotuvėje.

2.  PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, sąskaitos adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su parduotuvės Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti”.

2.2  Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3  Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma parduotuvės duomenų bazėje.

2.4  Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklės “. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3.  PIRKĖJO TEISĖS

3.1  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje  vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (užpildžius formą prekių grąžinimui ir nurodant joje reikalajamus duomenis) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3  Nurodyta 3.2 punkte Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4.  PARDAVĖJO TEISĖS

4.1  Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Taisyklėse paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve.

5.  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1  Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2  Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežaščių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo  bei banko aptarnavimo išlaidas, kurios bus išskaičiuotos grąžinant sumokėtą sumą po prekių grąžinimo iš prekių siuntėjo.

5.3  Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti el. paštu.  Parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju parduotuvė  turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.4  Interneto parduotuvės  Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.  PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje  skelbiamos sąlygos.

6.2  Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4  Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje  įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 2 (dv) darbo dienas.

6.5  Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.3 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7.  ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

7.1  Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

7.1.1        elektronine bankininkyste (tiesiogiai – „Swedbank“, SEB), per atsiskaitymo partnerio sistemą mokejimai.lt („DnB“, „Nordea Bank Lietuva“, „Danske“ bankas, Ūkio bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas);

7.2  Pirkėjas, atsiskaitydamas 7.1.1 punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

8.  PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1  Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje  gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

8.2  Prekių pristatymo paslauga vykdoma registruotu Lietuvos paštu:

8.2.1        Pirkėjas, pasirinkęs jam tinkamą prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą ir kitus reikalaujamus duomenis.

8.2.2        Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

8.2.3        prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

8.2.4        prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą ir prekių svorį bei dydį;

8.2.5        pristatymo mokestis Lietuvoje – 6 litai, išskyrus atvejus, kuomet pardavėjo nurodyta kitaip.

8.2.6        Prekių pristatymo mokestis gali keistis atsižvelgiant į prekių svorį bei dydį. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.

8.2.7        Prekių pristatymo terminas yra 3-5 dienos. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

8.3  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.4  Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

8.5  Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.  PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

9.2  Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

9.3  Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 9.1 ar 9.2 punktu, Pirkėjas turi užpildyti Prekių grąžinimo formą.

9.4   Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.4.1        grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.4.2        prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.4.3        prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.4.4        grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4.5        grąžinant prekę būtina pateikti užpildytą grąžinimo dokumentą;

9.4.6        Pirkėjas privalo išsiųsti prekę saugiu būdu, rikdamasis tokį siuntimo būdą, kuomet gali būti sekamas siuntos kelias.  Išsiuntęs siuntinį pirkėjas privalo atsiųsti parduotuvės el. paštu siuntos sekimo kodą. Pirkėjas privalo tinkamai, saugiai supakuoti prekę ir atsako už siuntinį.

9.5  Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

9.6  Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu.

9.7  Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos; Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

9.8  pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

10.  APSIKEITIMAS INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės  svetainės skyriuje „Susisiekite su mumis“.

11.       ATSAKOMYBĖ

11.1   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2   Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės.

11.3   Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

11.4   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12.       RINKODAROS PRIEMONĖS, TAIKOMOS PARDAVĖJO

12.1   Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

12.2   Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių lojalumo taškų, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje.

12.3   Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja lojalumo taškus ir pasinaudoja šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota lojalumo taškų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

12.4   Lojalumo taškai  į litus nekeičiami.

13.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1   Parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

13.2   Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3   Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais

13.4   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6   Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.